søndag 22. november 2009

Samtykkeskjema til bruk i skulen

SAMTYKKESKJEMA FOR KYSTEN BARNESKULE
Hausten 2009


Skulen vår har eiga nettside der vi m.a. publiserer skuleruta, årsplanar, vekeplanar og annan informasjon. I tillegg publiserer vi bilete frå ulike turar, arrangement og læringsarbeid, slik at de som føresette lettare kan halde dykk orienterte om det som skjer på skulen. I samband med dette bed vi om samtykke til å ta bilete av barnet dykkar til slikt bruk.


Skulen har strenge reglar for bruk av slike bilete:


* Skulen frigir ikkje digitale biletkopiar av barnet utan spesifikt samtykke frå føresette.
* Skulen tek ikkje bilete av lettkledde born.
* Bileta blir publiserte i ein kvalitet som gjer det lite attraktivt for andre å manipulere dei eller bruke dei i andre samanhengar.
* Skulen vil be om spesifikt samtykke frå føresette dersom det skal takast bilete til journalistiske føremål.
* Skulen vil be om spesifikt samtykke frå føresette dersom utplasserte studentar  ønskjer å ta bilete av borna.
* Samtykket gjeld for inneverande semester.
* Samtykket kan når som helst trekkjast tilbake.


Skriv JA eller NEI etter utsegnene:

Eg/vi samtykkjer i at det blir teke bilete av barnet. ______


Eg/vi samtykkjer i at bileta blir publiserte på passordbeskytta nettsider. ______


Eg/vi samtykkjer i at bileta blir publiserte i trykksaker som har med skulen vår å gjere. ______


Eg/vi samtykkjer i at gruppebilete eller klassebilete blir publiserte i lokalavisa/på nettsida til avisa. ______
Dato og underskrift kontaktlærar: ______________________________________________


Dato og underskrift føresette: _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kjelder:
Antvort, Kjell: Leksjonen Hensyn høsten 2009
Skåltveit, G. (2008) I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett [Internett] Tilgjengeleg frå: http://www.datatilsynet.no/upload/Dokumenter/publikasjoner/veiledere/I_beste_mening_nynorsk.pdf

Omsyn, opphavsrett og personvern

Fotografiet av dei to jentene i varmedress er nytta som eksempel på eit bilete der både personvern og opphavsrett må takast omsyn til. I arbeidet mitt som lærar blir eg stilt overfor personvernsomsyn når eg skal publisere bilete eg har teke av elevane på t.d. fjellturar på skulen si heimeside. Skulen har innhenta løyve frå foreldra til å gjere dette. Då kan ein også oppleve at ein eller fleire elevar i ein klasse ikkje skal vere med på bilete fordi foreldra ikkje gir løyve, som var tilfelle med ein av kollegaene mine eit år. Ho stilte seg spørsmålet om ho likevel kunne leggje ut bilete der ein kunne skimte litt av denne eleven bakanfrå, slik at ein ikkje kunne identifisere andletet til eleven. For å vere på den sikre sida ville eg valt ut bilete der eleven ikkje var med i det heile. Ein kan i mange tilfelle identifisere ein person sjølv om ein ikkje ser andletet.

Når det gjeld bruk av biletet av dei to jentene, er det ifølgje åndsverklova §43a fotografen som har einerett til å gjere det tilgjengeleg for ålmenta, og ein må dermed be om løyve til å publisere biletet. Vidare må ein også ifølgje same lova §45c ha løyve frå personane på biletet dersom ein skal publisere biletet: "Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede [...]". I grunnskulen vil det i praksis seie dei føresette, men ifølgje Leksjonen "Hensyn høsten 2009" s. 9 kan ein setje ei "tommelfingerregel"-grense ved 15 år, der eleven sjølv kan gi løyve. Sitat frå datatilsynet: "Dette betyr for eksempel at om en skole vil offentliggjøre klassebilder på sine hjemmesider, kan dette bare skje om et uttrykkelig samtykke innhentes fra alle de avbildede, og fra deres foresatte dersom elevene er under 15 år, på forhånd."

Når det gjeld biletet av dei to borna i leikeapparatet, må ein framleis ha løyve av fotografen for å publisere biletet. Når det gjeld personvernet, opnar datatilsynet for at ein kan publisere biletet utan samtykke frå dei avbilda personane: "Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. [...] Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet." Og i skulesamanheng kan ein med rette spørje seg om det er lurt å gjere det. Born er sårbare og har eit særskilt krav på vern. Dermed ville eg ikkje publisere biletet utan samtykke frå dei føresette, sjølv om føremålet med biletet var å vise fram det flotte, nye leikeapparatet skulen har gått til innkjøp av.
_________________________________________________________________________________

Kjelde:
Antvort, Kjell: Leksjonen Hensyn høsten 2009

Arbeid med lyd i skulenI leksjonen Lyd 1 på studiet skriv Kjell Antvort: "Lyd kan utgjøre et meningsbærende element i en sammensatt tekst." Born og unge omgir seg med lyd, først og fremst musikk, i store delar av kvardagen sin. Mange elevar har musikk i bakgrunnen når dei t.d. skal gjere lekser. Som regel er dette favorittmusikken deira, men ein kan vel ikkje seie at lyden då er eit meiningsberande element i forhold til lærestoffet dei arbeider med. I skulen må målet vere at lyden vi arbeider med, skal vere meiningsberande, eller, som Høiland og Wølner skriv s.44 i boka si, at ein sjølv kan "[...] se muligheter hvor digitale verktøy kan bidra til økt læring og nye veier å gå i læringsarbeidet." Det har vore gjennomgåande på studiet at bruk av digitale verkty skal gi meirverdi til læringsarbeidet, og eg vonar at det har gjort meg meir bevisst på kvifor eg vel å bruke eit digitalt verkty i undervisninga mi, til fordel for noko anna.

Tidlegare, før cd-spelaren si tid, hadde ein kassettspelarar. Desse var det enkelt å gjere lydopptak med, men kvaliteten på opptaka var gjerne så som så, og ein hadde heller ikkje moglegheiter for redigering på same måte som i dag. Eit eksempel der bruk av digital lyd gir meirverdi i læringsarbeid, kan vere i engelskfaget, der eleven får lese inn tekst, lytte til seg sjølv, lese inn på nytt til han eller ho er nøgde med resultatet. Med eit godt lydredigeringsprogram kan ein fjerne bakgrunnsstøy, forsterke svake parti i lydsporet osv. Dette kan ein så lagre i eleven si digitale mappe og t.d. ta fram att for å samanlikne med seinare opptak. Dette kan vere motiverande for eleven, som då med eigne øyre får høyre at han eller ho har hatt framgang. Ei av utfordringane for læraren, iallfall på dei lågaste trinna, blir det å få ro til å konsentrere seg om kvar enkelt elev utan å bli forstyrra av dei andre i klassen. På høgare trinn kan elevane gå ein og ein inn på eit rom for seg sjølv og lese inn teksten. Då kan ein tenkje seg at læraren får høyrt alle elevane i engelskleksa ved å lytte til lydspora etter at elevane har gått heim. Då kan det også vere lettare å leggje merke til t.d. kva for språklydar elevane treng meir øving i.

Som eg har nemnt i tidlegare innlegg, er det å få nok tid til å auke den digitale kompetansen til læraren, viktig. I tillegg trengst det tid til å installere programvare i kvar enkelt elev-pc. For meg har nok dette vore ei av hindringane for å setje i gang bruk av t.d. lyd i læringsarbeid.

_____________________________________________________________________________

Kjelder:
Antvort, Kjell: Lyd1 DKL 101 høsten 2009
Høiland, T. og Wølner, T.A.(2007) Fra digital ferdighet til kompetanse - om didaktikk for arbeid med digitale medier i skolen

lørdag 21. november 2009

Lydredigering i Audacity


I studiet har eg fått prøve ut gratisprogrammet audacity. Det er uvant for meg å arbeide med lydopptak og redigering digitalt. Eg har ikkje brukt det i arbeidet mitt som lærar, og eg har heller ikkje observert at kollegaer har brukt det. Etter å ha eksperimentert litt, erfarer eg at terskelen er låg for å lære seg dei viktigaste funksjonane til programmet. Eg kjenner att mange av funksjonane frå tekstbehandling, som det å merkje, klippe, lime osv., i tillegg til "play-", "record-" og "stop-knappar" som på ein cd-spelar. Eg blei gledeleg overraska over kvaliteten på lydopptaka, med tanke på kor enkelt det var å bruke programmet. I arbeidet med lydfila mi til M3, prøvde eg meg på fleire av effektane som ligg i programmet. Lars Carlsson si rettleiing var ein god reiskap for å få det til. Eg nemner her nokre av effektane eg nytta: Eg brukte effekten "normaliser" for å få best mogleg balanse mellom tale og musikk. På sporet med tale var der eit par parti som hadde for høgt lydnivå, difor dempa eg dei partia, dessutan tona eg inn og ut musikken i starten og slutten av lydfila.

I tillegg til øvingsoppgåva "sus og skrap", prøvde eg meg på å fjerne bakgrunnsstøy frå musikk eg fann på nettet. Eg fekk vekk støyen, men musikken blei diverre delvis øydelagd ved at han blei forvrengd. Sjølv om eg tykkjer "Audacity" er eit svært godt program, har det tydelegvis også "begrensninger".

Det var nyttig å få lydfilene i leksjonen for å øve på å bruke dei ulike funksjonane og effektane i programmet, og eg synest det gjekk fint å løyse oppgåvene.

fredag 6. november 2009

Bruk av rekneark i skulen

Med allmennlærarutdanning frå 1982 har eg ikkje vore mykje borti rekneark. Eg tok eit par kurs i rekneark for mange år sidan, men det har vorte lite brukt sidan. Som lærar har eg arbeidd mest på 1.-4.årssteg, og det er nok noko av grunnen til at eg endå ikkje har nok kompetanse til å bruke rekneark i undervisninga mi.

Eg har knapt nok grunnleggjande kompetanse i rekneark, og det har difor vore ein nokså høg terskel for meg å setje meg inn i leksjonane i dette emnet. Eg har brukt mykje tid på det, og det går framover, smått om senn. I leksjonen Rekneark 2 står det noko eg kan skrive under på under overskrifta "Lærernes kompetanse":

"Min erfaring er at det pr. i dag settes av for liten tid for lærerne til etterutdanning og opplæring. Med dagens krav og tempo i skolen, sliter mange lærere med å få nok tid til å bli oppdatert, og å sette seg godt nok inn i faglige muligheter som f.eks. regnearket. Mine opplevelser er ikke at det mangler vilje, men avsatt tid for den enkelte lærer." (Vedvik, D.J. og Wannebo, L. s.4-5)
Dette er noko eg erfarer også. Alle dei daglege gjeremåla våre tillet ikkje at vi brukar mykje tid på å oppdatere oss m.a. på dette området. Ein ting er å lære seg det grunnleggjande, noko anna er det å få tid til å trene så mykje på det at det sit. Mi erfaring er at det ein brukar i praksisen sin, det blir ein også trygg på sjølv.

Då ville det kanskje ikkje vere så dumt å prøve med enkle øvingar i rekneark med 3.klassingane mine. Eit eksempel på ei slik øving fann eg i boka "Fra digital ferdighet til kompetanse". (Høiland, T. og Wølner, T.A. 2007 s.161-162). Her føreslår dei å byrje med enkle leikar med tal, som t.d.denne: Enkel leik med tal. Dette skal vere ei fyrste erfaring med rekneark for elevar på 3.trinn. Gjennom denne leiken med tal erfarer dei at dei kan setje inn også fleirsifra tal og finne svaret. Eit anna alternativ kan vere at dei får oppgåver dei skal løyse med blyant på papir, og så kan dei bruke reknearket som fasit for å sjekke om dei har rekna rett.

Eg har leitt etter oppgåver med rekneark i lærebøker vi har på vår skule, og eg valde Abakus for 7.årssteg. Der fann eg ei oppgåve som handla om at elevane skal kaste ball og notere kvar gong dei treffer i ei bytte. Eg løyste oppgåva der elevane skulle finne kor mange treff klassen hadde til saman og kor mange treff dei fekk i gjennomsnitt. Dette er ei oppgåve som er utfordrande nok for mitt nivå, og resultatet finn du her.

Etter å ha utført øvinga "GLOSEPRØVE m/flere ark" i leksjonen Rekneark 2 s.20, laga eg eit rekneark for hovudrekning etter same mal. Her er målet at dei skal få trening i addisjon i talområdet 100 til 1000. Eg trur dette kan vere motiverande for elevane, sidan dei får tilbakemelding med det same dei har skrive svaret. Ei svakheit ved ein gloseprøve etter denne malen, i alle fall på 3.årssteg, er at eleven må skrive nøyaktig rett ordlyd også på norsk for å få rett svar. Ein får ikkje premiere at eleven kjenner ordet dersom han har skrive ein bokstav feil. Difor synest eg det fungerer betre å bruke dette i matematikk. For læraren er det eit godt verkty, sidan han eller ho kan "skreddarsy" oppgåvene til nøyaktig det elevane treng øving i. Men føresetnaden er etter mitt syn at læraren har god kompetanse i rekneark, slik at det ikkje tek for lang tid å lage reknearket.


_______________________________________________________________________

Kjelder:
Pedersen, Brit Boye, Pedersen Per Inge og Skoogh, Lennart: Abakus. Matematikk for barnetrinnet. Grunnbok 7b. Aschehoug forlag
Vedvik, Dag Jarle og Wannebo, Lisbeth: Leksjonen Rekneark 2 DKL101