søndag 28. mars 2010

Informasjonskompetanse 1 - øvingsoppgåve b

Eg underviser dette skuleåret mest på 3.trinn, og elevane mine får ikkje bruke mykje tid på å søkje etter informasjon på internett. Men eg har observert at mange av dei har gjort dette før. Dei finn raskt fram til Google og skriv inn søkjeordet. Når elevane mine skal søkje etter informasjon på nettet, har eg på førehand søkt sjølv og gitt dei gode søkjeord. Ofte har eg også funne fram til gode nettstader dei kan orientere seg på. Dette meiner eg er beste måten å gjere det på på dette trinnet.

Eg likte godt sitatet av Thomas Hylland Eriksen, der han m.a. seier: "Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet." Desse filtera bør vere innebygde i alle lærarar, slik at vi gradvis kan vere med på å byggje opp tilsvarande filter i elevane. Men så enkelt er det ikkje, dessverre. Eg har ofte hatt kjensla av å "drukne" i dette havet. Og når eg finn relevant informasjon, kan det like gjerne vere berre eit slumpetreff. M.a.o synest eg sjølv at det er både utfordrande og tidkrevjande å finne fram til relevant informasjon på internett. Ofte sit eg att med kjensla av at eg er ikkje er koma noko lengre etter å ha brukt tid på å søkje. Min eigen informasjonskompetanse kan altså heilt klart bli betre.

Ein av elevane mine skulle skrive ei faktabok om "The Simpsons". Sjølv om eg meiner elevane mine er for små til å følgje med på denne serien, prøvde eg å hjelpe han med å finne informasjon på nettet. Det var ikkje vanskeleg å få treff på tittelen. Når han så klikka seg inn på nokre av treffa, var det ikkje utan vidare enkelt å velje ut kva for ei kjelde som var best å bruke. Her stod han ved kanten av datahavet, i ferd med å "drukne" i informasjon. Elevane tek naturleg nok det meste av informasjon på internett for god fisk. Dei har ikkje føresetnad for noko anna i utgangspunktet.

Det at elevane bruker Google som søkjeverkty, stemmer med mine erfaringar. Nokre av elevane mine skulle nyleg skrive ei forteljing om spøkjelse, og dei ønskte då å illustrere forteljingane med bilete frå nettet. Etter biletsøk på Google fann dei også det dei leitte etter.

I leksjonen kan vi lese: "[...] de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening." "Elevene er generelt oppgaveorientert, [...] de gjør det de blir fortalt." Dette stemmer med mine erfaringar, men det er eigentleg ikkje noko nytt. Det å skrive direkte av frå meir eller mindre relevante kjelder, gjorde elevar før internett også. Det viktigaste for dei, var å få utført oppgåva dei hadde fått, sjølv om dei ikkje forstod eit ord av det dei hadde skrive. "Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim." (Overland 2010:8)

Eg har ikkje anna erfaring med internett i ungdomsskulen enn som mor til ungdomsskuleelevar. Her har eg observert at Wikipedia er mykje brukt, så mine observasjonar stemmer med det Tord Høivik framheld, nemleg at Google og Wikipedia er mest brukt som søkjeverkty av elevar. Elevane finn som regel noko dei kan bruke her, men det er slett ikkje sikkert at dei finn dei mest relevante kjeldene. Dei tek gjerne det første og beste dei finn.

I skulen skal elevane etter 7.trinn t.d. kunne "[...] bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte". (UFD 2006:46) Her er det viktig at læraren samtalar med elevane for å få dei til å stille kritiske spørsmål til seg sjølve, som t.d.: Kvifor skal eg kunne dette? Kva for nytte har eg av det? (Overland 2010:10) Å stille seg spørsmål av denne typen, er etter mitt syn noko av det viktigaste elevar og lærarar kan gjere på vegen mot god informasjonskompetanse.

________________________________________________________________________________

Kjelder:
Høivik, T. (2008) "Fire veier til kvalitet. Informasjonssøking og kvalitetssikring i en digital skole."
Overland, J. (2010) Leksjonen "Informasjonskompetanse 1"
UFD (2006) Kunnskapsløftet.

lørdag 27. mars 2010

IKT og tilpassa opplæring

Ifølgje "Læringsplakaten" i Kunnskapsløftet skal skulen "[...] fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter". Tidlegare statsråd Øystein Djupedal skriv i forordet til læreplanen: "Skolen skal gi alle elevar ei likeverdig opplæring og medverke til å redusere ulikskapar mellom individ og grupper." (UFD 2006) Desse to utsegnene ser ut til å slå kvarandre i hel. På den eine sida skal opplæringa tilpassast den enkelte elev, på den andre sida skal ein redusere ulikskapane. I tillegg har ein dei nasjonale prøvene for 5. og 8.trinn i grunnskulen. Her skal alle elevar gjennom dei same prøvene, med like oppgåver for alle, rett nok med fritak for t.d. dei fleste elevar med enkeltvedtak. Dette er også eit paradoks. Desse prøvene kan umogleg, slik eg ser det, fortelje så mykje om kor god ein skule er til å tilpasse opplæringa til elevane sine.

Formålet med å tilpasse opplæringa til den enkelte eleven, er at "[...] den enkelte stimuleres til høgest mulig grad av måloppnåelse." (Lyngsnes og Rismark 2007:156) Dette må ein ikkje gløyme, det er klart at dersom elevane opplever at dei ikkje forstår det dei skal lære, stoppar læringa opp, dei ser ikkje meininga med det. Tek ein omsyn til kvar dei står, t.d. fagleg, har dei større sjanse til å lukkast.

Men no har skulen plikt til å gi alle elevar tilpassa opplæring, og i den samanhengen er det mange som har kome fram til at digitale verkty har mykje å tilføre her. "Bruken av datamaskiner, spesiell programvare og Internett blir av mange fremhevet som unike muligheter for å tilpasse opplæringen bedre til elevenes ulike nivå og behov i ulike fag." (Erstad 2008:143) "Mi eiga erfaring har vist at dette er ein skrivereiskap som frigjer skriveevner og skriveglede hos mange elevar. Hos elevar som før ikkje hadde likt å skrive, og som tydeleg kjende ubehag ved å setje ord på papir, vaknar ofte skrivelysta framfor datamaskinen." (Eritsland 2007:157)

Eg har hatt elevar som har ei bortimot uleseleg skrift. Trass i iherdig øving, blir ikkje skrifta så mykje betre. Her har IKT ein sjølvsagt plass. Dei slepp nederlaget med at andre ikkje forstår det dei har skrive, og ein fokuserer heller på innhaldet i det dei skriv. Eg meiner ikkje at dei skal slutte å skrive for hand. Ifølgje Kunnskapsløftet skal elevane kunne "[...] skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. (UFD 2006) Men pc-en er komen for å bli, og i framtida vil denne bli den viktigaste skrivereiskapen for dei fleste. Eritsland skriv også: "I mi utprøving i ungdomsskolen var skilnaden særleg merkbar i gutegruppa." Fordi datamaskinen var innanfor gutane sitt interessefelt, fekk skrivinga høgare status.

For elevar med ulik grad av dysleksi, gir IKT heilt klart meirverdi. Med programvare som t.d. LingDys, får dei god skrivestøtte. Av hjelpemiddel for lesing kan nemnast syntetisk tale, der ein får opplese elektronisk tekst. Med skannerpenn kan ein overføre korte tekstar til pc og straks høyre teksten opplesen. Det finst fleire slike helpemiddel enn eg har oversikt over, og utfordringa for ein lærar er både å få vite om desse hjelpemidla og kunne bruke dei sjølv for så å gi opplæring til elevar. Eg har høyrt om fleire tilfelle der elevar har fått tildelt ulike digitale verkty frå Hjelpemiddelsentralen, for så aldri å ta dei i bruk. Eleven er lite motivert, og læraren har ikkje kompetanse. Terskelen er for høg, og kursing er ofte dyrt.

Mange forlag har pedagogiske nettstader tilknytt læreverka dei gir ut. Kvaliteten kan variere, men ei av føremonene med desse nettstadene, er at oppgåvene der er sjølvinstruerande. Dermed kan elevane arbeide med oppgåver av ulik vanskegrad samtidig. Det kan vere ulike nivå innanfor kvart tema i oppgåvene, og elevane kan jobbe med oppgåver for høgare eller lågare klassetrinn. Ein skal ikkje gløyme at skulen også skal tilpasse opplæringa til dei fagleg sterke elevane.

Ved vår skule har vi teke i bruk AskiRaski. Dette er eit databasert lesetreningsprogram. Det kan brukast av alle elevar i den vanlege leseopplæringa, og, kanskje mest aktuelt, av elevar som treng ekstra lesetrening. Programmet inneheld ei enkel kartlegging, og ved vår skule har vi gjennomført ei slik kartlegging av alle elevar tidleg på hausten i 3.klasse. Etterpå får elevar som treng det, spesifikk lesetrening i kortare eller lengre periodar etter behov. Dette er eksempel på progamvare der ein kan differensiere i nivå og tempo, som Kristin Bakke Sæterås skriv i leksjonen "IKT og tilpassa opplæring". (2010:31)

Det er etter mitt syn mange moglegheiter for bruk av IKT for å gi elevane ei best mogleg tilpassa opplæring. Utfordringa er om læraren kjenner seg trygg på at han/ho har nok kompetanse til å ta dei i bruk.

____________________________________________________________________________

Kjelder:
Eritsland, A. (2007) Skrivepedagogikk. Teori og metode. Fagernes, Samlaget
Erstad, O. (2008) Digital kompetanse i skolen - en innføring. Oslo, Universitetsforlaget
Lyngsnes, K. og Rismark, M. (2007) Didaktisk arbeid. Oslo, Gyldendal Akademisk
Sæterås, K. B. (2010) Leksjonen "IKT og tilpassa opplæring"
UFD (2006) Kunnskapsløftet

onsdag 24. mars 2010

Google nettstad

Som ein del av Mappeoppgåve 2, oppretta vi i gruppe 5, Kim-Daniel, Øyvind og eg ein nettstad ved hjelp av Google sites. Nettstaden er tenkt å vere ein stad der fiktive elevar frå to fiktive skular i Noreg og Australia har lagt ut arbeid dei har gjort i løpet av ein læringsprosess. Nettstaden finn du ved å klikke her.

tirsdag 23. mars 2010

Brubygging

Brubygging på data har eg ikkje prøvd før. Etter å ha lasta ned Bridge Construction set, var det tid for å prøve programmet. Eg brukte litt tid på prøving og feiling før eg kom i gang med sjølve bygginga. Men då eg først kom i gang, bygde eg ei jernbru på 1-2-3. Prisen på brua enda opp på $ 6 911, medan budsjettet var på $ 15 000. Brua tolte trafikk, og eg var godt nøgd med resultatet etterpå. Brua ser slik ut:

Sidan dette er ein konkurranse, kunne eg ikkje gi meg med dette. Det måtte då gå an å byggje billegare. Eg fann fort ut at stål blei dyrare, så eg gjekk tilbake til jern som materiale. Eg prøvde på ulike måtar, men billegare bruer gjekk det dårleg med, som ein kan sjå på bilete nr.2. Så eg konkluderte med at billeg slett ikkje er bra når det gjeld bruer.

Men å gi opp forsøket på å byggje billeg, sat framleis langt inne, så eg eksperimenterte litt til. Og plutseleg sat eg der med ei bru til $ 6 642, sjå neste bilete:

Dermed kan også denne brua opnast for trafikk.

Dette var mitt bidrag til konkurransen i brubygging.
Ein kan spørje seg om dette dataspelet har noko i skulen å gjere. Eg har ikkje tidlegare tenkt over om ordet dataspel i det heile førekjem i Kunnskapsløftet, men under arbeid med leksjonen "Tenkeverktøy 2", fann eg det m.a. under faga Kunst og handverk og norsk. For å stimulere til kreativitet i naturfag nemner ein m.a. "[...] simuleringer og spill [...]" som gode hjelpemiddel. I "Bridge Construction set" kan ein simulere om brua ein byggjer, er sterk nok. Dersom ho ikkje held mål, kan ein klikke "Stress"-knappen for å undersøkje kvar brua er svakast. På den måten kan ein forbetre brua før ein på nytt prøvekøyrer.
"Bridge Construction set" eignar seg godt til arbeid med desse kompetansemåla i naturfag etter 4.trinn:
* planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumetere prosessen fra idé til ferdig produkt
* beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre

Alternativet vil vere å lese om og sjå bilete av bruer i bøker og på internett for deretter å teikne og byggje modellar i ulikt materiale, som treklossar, samanrulla papirbitar o.l.

Etter mitt syn får ein eit klarare bilete av korleis ein konstruerer ei sterkast mogleg bru når ein bruker dette dataspelet. Dessutan får elevane vere aktive, deltakande og skapande i læringsprosessen, og det i seg sjølv motiverer og stimulerer elevane til læring. Eg trur nok også at dei fleste elevane vil ta seg raskare inn i korleis spelet fungerer enn eg som lærar gjorde i mitt brubyggingsprosjekt. Ei annan ting er at eg kunne tenkje meg at ein kunne ha tilgang på alle byggjemateriala som ligg inne i programmet, og som eg skjønar ein i tilfelle må betale for.

Som "Forskning viser 7" rår til, er det viktig at læraren set seg godt inn i dataspela elevane skal bruke, både for å rettleie dei, men også for å forvisse seg om at spelet verkeleg gir meirverdi i læringa til elevane.

Spela må, som alle andre læremiddel, tilpassast elevgruppa og formålet med læringsaktiviteten.

Som "Forskning viser vei 7" framhevar, er tid ofte eit kritisk punkt. Dette erfarer eg nesten kvar gong elevane skal bruke pc i læringa. Det tek tid før alle elevane er i gang med spelet, og læraren har mange elevar han skal rettleie. Ofte er det ein annan klasse som skal ha datamaskinane i timen etterpå, og dermed får elevane berre så vidt begynt før timen er over. Eg meiner ein bør organisere bruken av pc i skulen med færre, lengre økter enn mange korte, nettopp fordi det tek tid å kome i gang, og fordi det kan oppstå tekniske problem med pc-ane i løpet av timen.

_____________________________________________________________________________

Kjelder:
Antvort, Kjell: Tenkeverktøy 2 - DKL102 våren 2010

ITU (2006) Dataspill i skolen Forsking viser Nr.7 Forsknings- og kompetansenettverk for

IT i utdanning [Internett] Tilgjengeleg frå ITU: http://www.itu.no/filearchive/FV7.pdf

UFD: Kunnskapsløftet (2006)

søndag 14. mars 2010

Generasjon.com

Etter å ha lese boka Generasjon.com. Mediekultur blant barn og unge av Elise Seip Tønnessen, vil eg reflektere rundt noko av det ho har teke opp i dei tre første kapitla.

Læraren og skulen si rolle
Det er grunn til å tenkje gjennom kva for rolle vi lærarar og skulen som institusjon har i dette landskapet. Tønnessen spør om "[...]skolen burde opptre som en motkultur [...], eller om den burde bygge videre på de unges mediekompetanser fra fritidskulturen og utnytte dem pedagogisk". (s.22) Eg meiner det siste. Ho skriv også: "De unge møter mediene med både hode og hjerte, og det de har sterke følelser for, er det større muligheter for at de mestrer." (s.20) Ho snakkar også om motivasjon: "Langt på vei kan vi si at unge mediebrukere mestrer det de er motivert for, og da kommer fascinasjonen inn som en viktig drivkraft." (s.42) Mi erfaring er at elevane er meir motiverte for læringsarbeid når dei får bruke digitale verkty, ja, elevane tenkjer kanskje ikkje alltid over at dei er inne i ein læringsaktivitet når dei sit framfor pc-en. Å skape motivasjon for læring hos elevane våre, er ei av dei viktigaste oppgåvene vi har som lærarar. Det er dessutan viktig at vi som lærarar er bevisste på meirverdien ved bruk av digitale verkty, m.a.o. kva vi vil med desse verktya, kva målet for læringsarbeidet er.

Gutar og mediebruk
Det har vore mykje fokus på gutar og deira prestasjonar i skulen, der gutane har gjort det dårlegare enn jentene på fleire område. Tønnessen har saman med Eva Maagerø skrive boka Å lese i alle fag. Her skriv dei på s.17 m.a.:

"Når vi stadig hører påstanden om at jenter leser mer enn gutter, gjelder det først og fremst kontinuerlige tekster, og særlig skjønnlitteratur. [...] For guttene derimot ligger resultatene på samme nivå for begge teksttyper. Dermed er forskjellen i gutters og jenters leseferdigheter mye mindre for diskontinuerlige tekster."

Tilbake til Generasjon.com, ser gutane, ifølgje Tønnessen, i langt større grad enn jentene på pc-en som eit underhaldningsmedium. Dessutan brukar dei ivrigaste gutane pc-en til eit breiare spekter av funksjonar enn jentene. (s.39) Ho skriv dessutan: "Dataspillene ser ut til å tilføre medielandskapet noen nye sjangrer og fortellingsmønstre som særlig har interesse for guttene." (s.53)  Dette bør ein gripe tak i og prøve å utnytte gutane sin digitale kompetanse i læringsarbeidet deira. Med pc-en sitt inntog i skulen har vi fått t.d. hypertekstforteljinga som sjanger. Dette må vel seiast å vere ei diskontinuerleg forteljing i den forstand at gangen i forteljinga ikkje er gitt på førehand. I dataspela finn ein også slike diskontinuerlege tekstar i t.d. beskjedar dei får undervegs.

Gutane profiterer også på at "[...] dataspillene tilfører en handlingsdimensjon som utfordrer strategiske evner på en annen måte enn fortellingene i levende bilder."(s.53) Elevane kan ved bruk av pc "[...] uttrykke seg gjennom bilder, animasjon, lydmiks osv." (s.21) Dette vil appellere til gutane fordi dei får handle gjennom å produsere t.d. samansette tekstar som t.d. teikneseriar, filmpresentasjonar med tekst, bilete og lyd, som vi har teke for oss tidlegare i studiet.

Engelsk og digitale verkty
Dei unge må ved bruk av t.d. sosiale media og dataspel forhalde seg til engelsk som kommunikasjonsspråk. Dette vil dei etter mitt syn profitere på i skulen. Sjølv om dei i dataspel møter eit spesifikt ordforråd retta inn mot spelsjangeren, trur eg dei vil ha nytte av det i andre situasjonar også. "De må mestre engelsk for å følge med i den internasjonale ungdomskulturen [...]" (s.63) Slik blir det engelske språket ein meir sjølvsagt del av elevane sin kvardag enn for berre få år sidan. Gjennom dette vil dei vere godt førebudde på å møte det samfunnet dei vil stå overfor som vaksne. For mange av dei vil kommunikasjonen i arbeidslivet gå føre seg på engelsk.

_____________________________________________________________________________________

Kjelder:
Tønnessen, E.: Generasjon.com. Mediekultur blant barn og unge.
Maagerø, E./Tønnessen, E.: Å lese i alle fag

fredag 5. mars 2010

Didaktisk bruk av Google Earth

Ei oppgåve utført av gruppe 5: Marit, Øyvind og Kim-Daniel på 2.samling.

Oppgåve:
"Lag veiledningen til en oppgave for elever der de bruker Google Earth som verktøy/læremiddel/inspirasjon. Gjør oppgaven som gruppe og presenter resultatene."

UFD (Læreplan for Kunnskapsløftet)

Kompetansemål i samfunnsfag etter 4.trinn:

"setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar"

Mål

Tradisjonelt ville vi late elevane få utdelt kvar sitt atlas og eit kopiert kart der dei skal skrive inn stadene som er nemnde i kompetansemålet. I dag vil det vere naturleg å gjere det same på Google Earth. Med alle funksjonane som ligg inne der, finn ein noko som høver for alle trinn i grunnskulen. I vår oppgåve har vi valt å late elevane leggje inn plassmarkering på heimstaden, heimkommunen, fylket og landet sitt, på Google Earth. I tillegg skal dei leggje inn plassmarkering på andre land dei har vore i. "Flinke" elevar kan i tillegg markere byar i desse landa.

Rettleiing til elevane:

1. Start datamaskina.
2. Klikk på ikonet for Google Earth.
3. Høgre-klikk på "Mine steder"
4. Klikk på "Legg til", deretter "Mappe"
5. Skriv inn namnet på mappa, til dømes "Ola sine reiser"
(Du kan leggje til ei skildring (bokmål: beskrivelse) av mappa, om du ønskjer det)
6. Skriv inn stadar du har vore i søkjefeltet (under kategorien "fly til).
7. Når du har funne staden du har vore på, drag denne ned til mappa di (T.d. Ola sine reiser)
8. Gjer dette med alle stadane du har vore.
9. Høgreklikk på mappa di, klikk på "lagre stad som".
10. Du lagrar KMZ-fila på datamaskina.
11. Du laste denne fila opp på PedIT på "Mine reiser".


Våre reiser (lenker):

Screenshots frå arbeidsprosessen